Skylda að fara í sóttkví, einangrun eða sýnatöku. Pólska.

Informacje o obowiązku poddania się kwarantannie lub izolacji oraz testom z powodu pandemii COVID-19

Informacje ogólne na temat COVID-19

COVID-19 to choroba zakaźna wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2. 30 stycznia 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała epidemię COVID-19 za stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, a 11 marca 2020 r. uznała epidemię COVID-19 za pandemię, która trwa do dziś. Na stronie covid.is można znaleźć najnowsze dane statystyczne dotyczące zachorowań w Islandii oraz inne informacje.

COVID-19 jest chorobą wysoce zaraźliwą. Wirus przenosi się między ludźmi drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt. Wirus rozprzestrzenia się, gdy zakażona osoba kaszle, kicha lub wydmuchuje nos w pobliżu innych osób, do których organizmów razem z wdychanym powietrzem mogą następnie dostać się duże lub małe krople pochodzące od zakażonej osoby. Przez pewien czas wirus może również utrzymywać się na powierzchniach, na które trafiły krople.

Zakażone osoby zaczynają zarażać po upływie od 2 do 12 dni od zakażenia i zakaźność utrzymuje się przez 3–4 dni niezależnie od tego, czy występują u nich objawy, czy też nie. Przyjmuje się, że osoby z objawami zarażają na 24 godziny przed wystąpieniem objawów. Niektóre osoby zarażają znacznie dłużej, ale bardzo rzadko przez okres powyżej dwóch tygodni. Główne objawy COVID-19 dotyczą dróg oddechowych np. kaszel, gorączka, ból gardła, duszność. Do objawów należą również bóle mięśni i kości oraz zmęczenie, a także nagła utrata smaku i węchu. COVID-19 może wywoływać zagrażające życiu zapalenie płuc oraz niewydolność układu oddechowego i innych narządów, co może prowadzić do śmierci. Ponadto wiele osób odczuwa długotrwałe skutki choroby takie jak zmęczenie, trudności w oddychaniu, bóle stawów i mięśni, bóle głowy i problemy z koncentracją.

Z doświadczenia zebranego podczas pandemii COVID-19 w Islandii wynika, że ważna jest kontrola zakażeń, ale kluczowe znaczenie dla kontrolowania epidemii w kraju ma monitorowanie kontaktów, izolacja osób zakażonych i kierowanie na kwarantannę osób, które miały kontakt z osobą zakażoną, jak również diagnozowanie osób podróżujących po przybyciu do kraju.

Osoby narażone na zakażenie to osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną (lub przebywały w jej pobliżu) bądź dotknęły skażonej powierzchni. Osoby podróżujące do innych krajów są uważane za osoby narażone na zakażenie i codziennie stwierdza się zakażenia u osób przybywających do kraju.

Obowiązki

Osoby mające bezpośredni kontakt z osobą zakażoną powinny zostać poddane kwarantannie trwającej pięć dni od dnia kontaktu z osobą zakażoną. Kwarantanna jest znoszona w przypadku negatywnego wyniku testu PCR. Osoba odbywająca kwarantannę w domu, w którym przebywa osoba w izolacji i która nie jest całkowicie odseparowana od innych osób, może zakończyć kwarantannę, wykonując test PCR następnego dnia po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. Osoba, u której nie zostanie wykonany test PCR w celu zakończenia kwarantanny, podlega kwarantannie przez 14 dni od dnia narażenia na zakażenie. Osoby, u których zdiagnozowano COVID-19 w Islandii, są zwolnione z kwarantanny przez okres sześciu miesięcy od zakażenia. Jeśli wynik testu PCR jest dodatni, dana osoba jest poddawana izolacji.

Jeśli po przeanalizowaniu kontaktów uznaje się, że narażenie danej osoby na zakażenie było niewielkie, dana osoba może, zamiast kwarantanny, być zobowiązana do przestrzegania specjalnych środków ostrożności. Obejmuje to poddanie się szybkiemu testowi antygenowemu w pierwszym dniu od zastosowania specjalnych środków ostrożności oraz ponownie w czwartym dniu. Jeśli wyniki testów będą ujemne, dana osoba nie musi już przestrzegać specjalnych środków ostrożności. Jeśli wynik szybkiego testu antygenowego jest dodatni, dana osoba poddawana jest izolacji i niezwłocznie wykonuje się u niej test PCR w celu potwierdzenia diagnozy.

Podróżni przebywający przez ponad 24 godziny w ciągu ostatnich 14 dni w obszarze wysokiego ryzyka w związku z pandemią COVID-19 są zobowiązani do zarejestrowania się przed przyjazdem, przedłożenia zaświadczenia o zwolnieniu z kwarantanny (certyfikat szczepienia, zaświadczenie o przebyciu zakażenia lub potwierdzające obecność przeciwciał) oraz wykonania testu PCR na granicy po przyjeździe oraz pozostania przez pięć dni w kwarantannie do wykonania drugiego testu PCR. Dzieci urodzone w 2005 roku lub później są zwolnione z przestrzegania tych zasad. Tutaj można znaleźć wymagania dotyczące testowania po przyjeździe.

Ponadto podróżni mający związki z Islandią muszą wykonać szybki test antygenowy lub test PCR w ciągu kolejnych dwóch dni od przyjazdu do kraju. Podróżni okazujący zaświadczenie o przebyciu zakażania COVID-19 w okresie ostatnich 14–180 dni (dodatni wynik testu PCR) są zwolnieni z tego obowiązku. Pozostałe informacje dla podróżnych można znaleźć tutaj.

Osoba poddana kwarantannie musi przebywać sama w miejscu kwarantanny takim jak dom, mieszkanie czy pokój w hotelu. Odradza się przebywanie na kwarantannie w tym samym miejscu z osobą w izolacji, ale może to być trudne do uniknięcia np. w sytuacji, gdy izolacji poddana jest osoba pozostająca na utrzymaniu osoby kierowanej na kwarantannę. Kwarantanny nie należy znosić przez wykonanie testu, dopóki nie zostanie zniesiona izolacja w opisanych okolicznościach. Miejsce odbywania kwarantanny powinno oprócz tego spełniać warunki określone w instrukcjach Głównego Epidemiologa.

Specjalne zasady dotyczące kwarantanny odnoszą się do osób, które przyjęły trzy dawki szczepionki lub które przyjęły dwie dawki szczepionki i przebyły zakażenie COVID-19. Patrz tutaj.

Osoba poddana izolacji musi przebywać sama w miejscu izolacji takim jak dom, mieszkanie czy pokój w hotelu. Osoby, u których potwierdzono zakażenie wirusem wywołującym COVID-19, powinny przebywać w izolacji przez 7 dni od diagnozy. Lekarze w oddziale ambulatoryjnym szpitala Landspitali przyjmującym pacjentów z COVID-19 mogą wydłużyć okres izolacji, kierując się oceną medyczną. Poza tym zasady izolacji są zgodne z instrukcjami Głównego Epidemiologa.

Właściciel nieruchomości lub kierownik hotelu musi wyrazić zgodę na wykorzystanie obiektu do celów izolacji. Z izolatoriów mogą skorzystać osoby, które nie dysponują odpowiednim miejscem do odbycia izolacji.

Można wnioskować o wydanie oficjalnej decyzji od Głównego Epidemiologa dotyczącej kwarantanny, izolacji lub testowania. Wniosek o wydanie decyzji należy wysłać na adres sottkvi@landlaeknir.is. Od decyzji Głównego Epidemiologa można się odwołać do sądu rejonowego. Sprawy te są rozpatrywane na mocy art. 15 ustawy nr 19/1997 dotyczącej kontroli zakażeń. Główny Epidemiolog powinien zostać powiadomiony o skierowaniu wniosku w sprawie decyzji do sądu rejonowego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sottkvi@landlaeknir.is. Należy podać imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny (kennitala) danej osoby. Postępowanie sądowe nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie osób wnoszących sprawę i dla takich osób wyznaczony zostanie pełnomocnik (adwokat). Postępowanie sądowe nie wstrzymuje wejścia decyzji w życie.

Nieprzestrzeganie przepisów o zapobieganiu zakażeniom może skutkować nałożeniem kar finansowych.

Informacje na temat COVID-19 oraz czat internetowy, gdzie można zadawać ogólne pytania można znaleźć na stronie covid.is


Fyrst birt 03.12.2021
Síðast uppfært 10.01.2022

<< Til baka