Skilgreind svæði með smitáhættu og reglur um för yfir landamæri - Defined areas with risk of infection and rules regarding border crossing - Zdefiniowane obszary ryzyka i zasady dotyczące przekraczania granic

 

(English below) (Polski poniżej)

Áhættusvæði: Öll lönd og svæði heims (frá og með 26.11.2021).

Reglulega verður endurmetið hvort lönd falli ekki lengur undir áhættusvæði.

Ferðalög

Frá Íslandi: Sóttvarnalæknir ráðleggur íbúum Íslands sem ekki eru full bólusettir gegn COVID-19 (eða með staðfesta fyrri sýkingu eða mótefni) frá ferðalögum á áhættusvæði. Vörn bóluefnis kemur yfirleitt fram um 7–14 dögum eftir að bólusetningu er lokið. Þá er ekki víst, eins og við á um öll bóluefni, að bólusetning með COVID-19 bóluefni veiti vörn hjá öllum sem fá bólusetningu.

Vegna hraðrar útbreiðslu nýs afbrigðis SARS-CoV-2, Omicron, í sunnanverðri Afríku og greiningar afbrigðisins í löndum utan Afríku í kjölfar ferðalaga, ræður sóttvarnalæknir íbúum Íslands, óháð bólusetningu eða fyrri sýkingu af völdum COVID-19, frá ferðalögum til tiltekinna landa Afríku að nauðsynjalausu. Mögulegt er að fleiri lönd bætist á listann eftir því sem upplýsingar berast.
Löndin sem um ræðir:

 • Botsvana
 • Esvatíní
 • Lesótó
 • Mósambík
 • Namibía
 • Suður Afríka
 • Zimbabwe


Til Íslands: Upplýsingar um gildandi reglur um ferðatakmarkanir til Íslands eru aðgengilegar á vef landamærasviðs ríkislögreglustjóra - Um ferðatakmarkanir til Íslands vegna COVID-19.

Athugið að íslensk stjórnvöld veita ekki fyrirfram heimild fyrir komu til landsins og þurfa farþegar því að hafa öll nauðsynleg gögn meðferðis, sem staðfesta undanþágu frá ferðatakmörkunum, við komu til landsins. Ákvörðun um hvort útlendingi er veitt innganga í landið er tekin af landamæravörðum við komu.

Í gildi er reglugerð um sérstakar aðgerðir gagnvart ferðamönnum á landamærum Íslands vegna COVID-19. Sjá nánar um aðgerðir á landamærum hér og í forskráningu.

Allir sem ferðast hingað til lands frá áhættusvæði eftir meira en sólarhringsdvöl síðastliðna 14 daga þurfa að forskrá sig, sjá nánar á covid.is.

Forskráning vegna komu til Íslands

Einstaklingar sem hafa dvalið hááhættusvæðum í sunnanverðri Afríku (sjá lista hér að ofan) í meira en sólarhring sl. 14 daga er skylt að fara í PCR-próf við komuna, og síðan í sóttkví sem lýkur með öðru PCR prófi 5 dögum síðar. Þetta á við alla sem koma til landsins frá hááhættusvæðum óháð bólusetningu, fyrri sýkingu eða mótefnum. Þessir einstaklingar þurfa jafnframt að framvísa neikvæðu Covid-prófi við byrðingu erlendis fyrir komuna til Íslands (þeir sem eru með tengsl við Ísland þurfa ekki að framvísa neikvæðu prófi). Börn fædd 2016 og síðar eru undanþegin þessum reglum.

Ferðamenn bera sjálfir gisti- og uppihaldskostnað meðan á sóttkví stendur enda hafi þeir komið sjálfviljugir hingað til lands þrátt fyrir kröfu stjórnvalda um sóttkví.

Einstaklingar sem greinast með virkan COVID-19 sjúkdóm hér á landi sæta einangrun í 14 daga og þar til 7 dögum eftir að einkenni eru horfin (mögulega styttra eftir aðstæðum skv. ákvörðun COVID göngudeildar Landspítala). Sjá nánar um einangrun hérFerðafélagar og aðrir sem eru útsettir fyrir smiti vegna tengsla við einstakling með virkt smit fara í sóttkví ef við á.

Mælt er með að allir sem staddir eru hér á landi hlaði niður smáforritinu Rakning-C19 en það er notað til að miðla upplýsingum um niðurstöður landamæraskimunar o.fl. og getur einnig nýst við rakningu þegar virkt smit greinist, hvort sem er við skimun eða vegna veikinda, ef notandi heimilar rakningateymi aðgang að gögnum smáforritsins. Sjá nánar hér.

Sjá covid.is fyrir nánari upplýsingar og netspjall fyrir spurningar.

 

Defined areas with risk of infection and rules regarding border crossing

Risk areas: All countries and territories of the world (as of 26.11.2021).

Risk areas will be re-assessed regularly and updated as indicated.

Travel:

From Iceland: The Chief Epidemiologist advises residents of Iceland who are not fully vaccinated (or with a confirmed previous infection or antibodies) from travel to risk areas. Individuals may not be protected until 7–14 days after completion of their vaccination. As with any vaccine, vaccination with a COVID-19 vaccine may not protect all vaccine recipients.

Due to the rapid spread of a new variant of SARS-CoV-2, Omicron, in South Africa, and the detection of the variant in countries outside of Africa related to travel, the Chief Epidemiologist advises the residents of Iceland, regardless of vaccination status or previous COVID-19 infection, from unnecessary travel to certain countries in Africa. It is possible that more countries will be added to the list as information becomes available.

Countries concerned:

 • Botswana
 • Esvatini
 • Lesotho
 • Mozambique
 • Namibia
 • South Africa
 • Zimbabwe


To Iceland: Information on current travel restrictions to Iceland will from now on be available on the website of the Icelandic Police - Regarding travel restrictions to Iceland as a result of COVID-19

Please note that the Icelandic authorities do not give prior permission for arrival in the country and passengers must therefore have all the necessary documents with them, which confirm any exemption from travel restrictions upon arrival in the country. The decision on whether a traveller is allowed entry to the country is made by the border guards upon arrival.

Regulations regarding travellers are in effect at the border in Iceland due to COVID-19. See here and pre-registration for details on those measures.

Everyone who travels to Iceland after more than 24 hour stay in the last 14 days in a risk area must pre-register.

The pre-registration for visiting Iceland

Individuals who have stayed in certain high-risk areas in South Africa (see list here above) for more than 24 hours in the last 14 days must undergo a PCR-test upon arrival to Iceland and then stay in quarantine that ends with a second PCR-test after 5 days. This applies to all travelers from high-risk areas regardless of vaccination status, previous infection or antibodies. These travellers must also present a negative COVID-test at boarding prior to arrival in Iceland (those that have ties to Iceland do not have to present a negative test). Children born 2016 and later are exempt from these rules.

Travellers to Iceland are reponsible for their cost of living while in travel related quarantine as they have made the choice to come to Iceland despite the regulations for quarantine on arrival.

Individuals who are diagnosed with an active COVID-19 infection in Iceland must be isolated for 14 days and until 7 days after symptoms resolve (or possibly shorter under certain circumstances based on the decision of the Landspitali Covid unit). See information on isolation here. Travel companions and others who are exposed to infection due to a relationship with a person with an active infection go into quarantine if applicable.

Instructions on quarantine and isolation in Iceland can be found here.

More info and web chat for questions at covid.is.

 

Þróun á skilgreindum áhættusvæðum

 • Grænland aftur á lista yfir áhættusvæði frá og með 26. nóvember 2021
 • Færeyjar aftur á lista yfir áhættusvæði frá og með 26. maí 2021
 • Færeyjar tekið af lista yfir áhættusvæði frá og með 10. maí 2021
 • Grænland tekið af lista yfir áhættusvæði frá og með 24. febrúar 2021
 • Öll lönd og svæði heims: frá og með 19. ágúst 2020
 • Frá og með 16. júlí: Danmörk, Finnland, Noregur og Þýskaland tekin af lista yfir áhættusvæði m.t.t. COVID-19
 • Frá og með 14. maí: Færeyjar og Grænland tekin af lista yfir áhættusvæði m.t.t. COVID-19
 • Frá og með 24. apríl 2020: Öllum sem koma til landsins er skylt að fara í sóttkví í 14 daga frá komu. Samhliða verður tekið upp tímabundið landamæraeftirlit á innri landamærum. Krafa um sóttkví á við um komu fólks frá löndum sem sóttvarnalæknir skilgreinir sem há-áhættusvæði en sem stendur á það við um öll lönd.
 • Öll lönd og svæði heims: frá og með 19. mars 2020
 • Frakkland: frá og með 14. mars 2020
 • Spánn (þar á meðal Kanaríeyjar og Tenerife):  frá og með 14. mars 2020
 • Þýskaland: frá og með 12. mars 2020
 • Skíðasvæðið Ischgl í Austurríkifrá og með 29. febrúar 2020
 • Kína
 • Ítalía:  frá og með 29. febrúar 2020
 • Suður-Kórea
 • Íran
 • Skíðasvæði í Ölpunum:  frá og með 29. febrúar 2020

Evolution of areas with high risk of infection

 • Greenland again considered a high risk area as of November 26, 2021
 • The Faroe Islands again considered a high risk area as of May 26, 2021
 • The Faroe Islands are no longer considered a high risk area as of May 10 2021
 • Greenland is no longer considered a high risk areas as of February 24 2021
 • All countries and territories of the world: as of August 19 2020
 • From July 16, 2020: Denmark, Finland, Norway and Germany are no longer considered high risk areas.
 • From May 14, 2020: Faroe Islands and Greenland are no longer considered high risk areas.
 • From April 24, 2020, all travellers to Iceland.
 • France as of March 14, 2020.
 • Spain (Canary Islands and Tenerife included) as of March 14, 2020.
 • Germany as of March 12, 2020.
 • China
 • Italy as of Saturday 29 February
 • South-Korea
 • Iran
 • Ski resorts in the Alps as of Saturday 29 February.

 

Polski 

Zdefiniowane obszary ryzyka i zasady dotyczące przekraczania granic

Obszary ryzyka: Wszystkie kraje i terytoria na świecie: od 26 listopada 2021 r.

Obszary ryzyka będą regularnie weryfikowane i aktualizowane.

Podróż:

Z Islandii: Główny Epidemiolog odradza podróżowanie w obszary ryzyka mieszkańcom Islandii, którzy nie są jeszcze w pełni zaszczepieni (lub nie potwierdzono u nich w przeszłości infekcji bądź obecności przeciwciał). Dopiero po ok. 7–14 dniach od pełnego zaszczepienia zyskuje się pełną ochronę. Podobnie jak w przypadku każdej szczepionki, zaszczepienie przeciw COVID-19 może nie okazać się skuteczne u wszystkich pacjentów.

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się nowego wariantu SARS-CoV-2, Omicron, w RPA, oraz wykryciem tego wariantu w krajach poza Afryką w związku z podróżami, Główny Epidemiolog zaleca mieszkańcom Islandii, niezależnie od zaszczepienia czy przebycia infekcji COVID-19, powstrzymania się od zbędnych podróży do niektórych państw afrykańskich. Niewykluczone, że lista zostanie poszerzona o kolejne kraje w miarę pojawiania się nowych informacji.

Zalecenie dotyczy poniższych krajów:

 • Botswana
 • Eswatini
 • Lesotho
 • Mozambik
 • Namibia
 • RPA
 • Zimbabwe


Do Islandii: Informacje na temat aktualnie obowiązujących ograniczeń w podróżowaniu są teraz dostępne na stronie internetowej policji islandzkiej, patrz dokument Ograniczenia w podróżowaniu do Islandii wynikające z pandemii COVID-19

Prosimy pamiętać, że władze Islandii nie udzielają wcześniejszej zgody na przyjazd do kraju, w związku z czym pasażerowie mają obowiązek posiadać przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zwolnienie z ograniczeń podróżnych przy wjeździe do kraju. Decyzję o wpuszczeniu podróżnego na terytorium kraju podejmuje straż graniczna przy wjeździe.

W związku COVID-19 na granicy Islandii obowiązują przepisy dotyczące podróżnych. Więcej informacji na temat obostrzeń i rejestracji przed wjazdem do kraju można znaleźć tutaj

Każda osoba, która przybywa na Islandię i przebywała przez ponad 24 godziny w obszarze ryzyka w ciągu ostatnich 14 dni, musi dokonać wstępnej rejestracji.

Wstępna rejestracja przed podróżą na Islandię

Osoby, które w ostatnich 14 dniach spędziły ponad 24 godziny w pewnych obszarach wysokiego ryzyka w Południowej Afryce (zob. pełna lista powyżej) muszą przy wjeździe na terytorium Islandii wykonać test PCR, a następnie przebywać w kwarantannie do czasu uzyskania wyniku drugiego testu PCR po upływie 5 dni. Dotyczy to wszystkich osób podróżujących z obszarów wysokiego ryzyka, niezależnie od tego, czy zostały zaszczepione, przeszły infekcję lub czy mają przeciwciała. Podróżujący mają też obowiązek okazania negatywnego wyniku testu COVID przed rozpoczęciem podróży do Islandii (osoby związane z Islandią nie mają obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu). Dzieci urodzone w 2016 roku lub później są zwolnione z tych przepisów.

Osoby podróżujące do Islandii odpowiedzialne są za koszty utrzymania podczas kwarantanny związanej z podróżą, ponieważ zdecydowały się na przyjazd do Islandii mimo przepisów dotyczących kwarantanny po przyjeździe.

Osoby, u których w Islandii zdiagnozowano aktywną infekcję wywołującą chorobę COVID-19, muszą pozostać w izolacji przez 14 dni i do 7 dni po ustąpieniu objawów (w szczególnych okolicznościach okres ten może być krótszy, jeśli taka decyzja zostanie podjęta przez oddział covidowy Landspitali). Sprawdź informacje na temat izolacji tutaj. Towarzysze podróży i inne osoby narażone na infekcję w związku z przebywaniem w towarzystwie zainfekowanej osoby zostaną skierowane na kwarantannę, jeśli to będzie stosowne.

Instrukcje dotyczące kwarantanny i izolacji obowiązujące w Islandii można znaleźć tutaj.

Więcej informacji oraz czat do zadawania pytań można znaleźć na stronie covid.is.

 

Zmiany dotyczące obszarów o wysokim ryzyku zakażenia

 • Grenlandię ponownie uważa się za obszar wysokiego ryzyka od 26 listopada 2021 r.
 • Wyspy Owcze są ponownie uważane za obszar wysokiego ryzyka od 26 maja 2021 r.
 • Wyspy Owcze są nie są już uważane za obszar wysokiego ryzyka od 10 maja 2021 r.
 • Grenlandia nie jest już uważana za obszar wysokiego ryzyka od 24 lutego 2021 r.
 • Wszystkie kraje i terytoria na świecie: od 19 sierpnia 2020 r.
 • Od 16 lipca 2020 r.: Dania, Finlandia, Norwegia i Niemcy nie są już uważane za obszary wysokiego ryzyka.
 • Od 14 maja 2020 r.: Wyspy Owcze i Grenlandia nie są już uważane za obszary wysokiego ryzyka.
 • Od 24 kwietnia 2020 r.: wszyscy podróżujący do Islandii.
 • Francja od 14 marca 2020 r.
 • Hiszpania (w tym Wyspy Kanaryjskie i Teneryfa) od 14 marca 2020 r.
 • Niemcy od 12 marca 2020 r.
 • Chiny
 • Włochy od soboty, 29 lutego
 • Korea Południowa
 • Iran
 • Ośrodki narciarskie w Alpach od soboty, 29 lutego.

 


Fyrst birt 17.02.2020
Síðast uppfært 29.11.2021

<< Til baka