Skilgreind svæði með smitáhættu og reglur um för yfir landamæri - Defined areas with risk of infection and rules regarding border crossing - Zdefiniowane obszary ryzyka i zasady dotyczące przekraczania granic

(English below) (Polski poniżej)


Áhættusvæði: Öll lönd og svæði heims nema Grænland (frá og með 24.02.2021).

Reglulega verður endurmetið hvort fleiri lönd falli ekki lengur undir áhættusvæði.

Ferðalög
Frá Íslandi: Sóttvarnalæknir ráðleggur íbúum Íslands sem ekki eru full bólusettir (eða með staðfesta fyrri sýkingu) frá ferðalögum á áhættusvæði. Vörn bóluefnis kemur fram um 7–14 dögum eftir að bólusetningu er lokið (misjafnt eftir bóluefnum). Þá er ekki víst, eins og við á um öll bóluefni, að bólusetning með COVID-19 bóluefni veiti vörn hjá öllum sem fá bólusetningu.

Til Íslands: Upplýsingar um gildandi reglur um ferðatakmarkanir til Íslands eru aðgengilegar á vef landamærasviðs ríkislögreglustjóra - Um ferðatakmarkanir til Íslands vegna COVID-19.

Athugið að íslensk stjórnvöld veita ekki fyrirfram heimild fyrir komu til landsins og þurfa farþegar því að hafa öll nauðsynleg gögn meðferðis, sem staðfesta undanþágu frá ferðatakmörkunum, við komu til landsins. Ákvörðun um hvort útlendingi er veitt innganga í landið er tekin af landamæravörðum við komu.

Allir sem ferðast hingað til lands frá áhættusvæði eftir meira en sólarhringsdvöl síðastliðna 14 daga þurfa að forskrá sig, sjá nánar á covid.is.

Forskráning vegna komu til Íslands

Ferðamenn bera sjálfir gisti- og uppihaldskostnað meðan á sóttkví stendur enda hafi þeir komið sjálfviljugir hingað til lands þrátt fyrir kröfu stjórnvalda um sóttkví.

Einstaklingar sem greinast með virkan COVID-19 sjúkdóm hér á landi sæta einangrun í 14 daga og þar til 7 dögum eftir að einkenni eru horfin. Sjá nánar um einangrun hér. Ferðafélagar og aðrir sem eru útsettir fyrir smiti vegna tengsla við einstakling með virkt smit fara í sóttkví ef við á.

Mælt er með að allir sem staddir eru hér á landi hlaði niður smáforritinu Rakning-C19 en það er notað til að miðla upplýsingum um niðurstöður landamæraskimunar o.fl. og getur einnig nýst við rakningu þegar virkt smit greinist, hvort sem er við skimun eða vegna veikinda, ef notandi heimilar rakningateymi aðgang að gögnum smáforritsins. Sjá nánar hér.

Undanþágur:

 • Þeir sem hafa dvalið skemur en sólarhring erlendis.
 • Ááhöfn hefur verið á sjó í sama hópi í meira en 14 daga.
 • Flugáhafnir með tengsl við Ísland sem hafa verið erlendis í 48 klst. eða skemur.
 • Undanþegnar reglu um framvísun á neikvæðu PCR prófi, eru farþegar með tengsl við Ísland, farþegar með jákvætt PCR próf sem er 14 til 180 daga gamalt, börn fædd 2005 og síðar, tengifarþegar sem fara ekki út fyrir landamærastöð. Sjá nánar á vef embættis landlæknis.
 • Takmarkaðar undanþágur s.s. útvíkkun sóttkvíar til vinnustaðar eru veittar af sóttvarnalækni eftir umsókn. 


Sjá covid.is fyrir nánari upplýsingar.

Defined areas with risk of infection and rules regarding border crossing

Risk areas: All countries and territories of the world except Greenland (as of 24.02.2021).

Risk areas will be re-assessed regularly and updated as indicated.

Travel:

From Iceland: The Chief Epidemiologist advises residents of Iceland who are not fully vaccinated (or with a confirmed previous infection) from travel to risk areas. Individuals may not be protected until 7–14 days after completion of their vaccination (varies by vaccines). As with any vaccine, vaccination with a COVID-19 vaccine may not protect all vaccine recipients.

To Iceland: Information on current travel restrictions to Iceland will from now on be available on the website of the Icelandic Police - Regarding travel restrictions to Iceland as a result of COVID-19

Everyone who travels to Iceland after more than 24 hour stay in the last 14 days in a risk area must pre-register.

The pre-registration for visiting Iceland

Travellers to Iceland are reponsible for their cost of living while in travel related quarantine as they have made the choice to come to Iceland despite the regulations for quarantine on arrival.

Individuals who are diagnosed with an active COVID-19 infection in Iceland must be isolated for 14 days and until 7 days after symptoms resolve. See information on isolation here.

Instructions on quarantine and isolasion in Iceland can be found here.

Exemptions:

 • Individuals who have stayed less than 24 hours abroad.
 • Crews of ships who reside, or have headquarters in Iceland who have been at sea for more than 14 days with the same crew. See the Directorate of Health for details.
 • Airline crews with ties to Iceland on a working trip abroad for 48 hours or less.
 • Individuals exempted from presenting a negative PCR-test: Travellers with ties to Iceland, travellers with a positive PCR test 14-180 days old, children born 2005 and later, transit passengers who do not leave the airport.
 • Modifications of quarantine procedures for certain tasks or projects can be approved by the chief epidemiologist upon application.

More info covid.is 

Þróun á skilgreindum áhættusvæðum

 • Færeyjar aftur á lista yfir áhættusvæði frá og með 26. maí 2021
 • Færeyjar tekið af lista yfir áhættusvæði frá og með 10. maí 2021
 • Grænland tekið af lista yfir áhættusvæði frá og með 24. febrúar 2021
 • Öll lönd og svæði heims: frá og með 19. ágúst 2020
 • Frá og með 16. júlí: Danmörk, Finnland, Noregur og Þýskaland tekin af lista yfir áhættusvæði m.t.t. COVID-19
 • Frá og með 14. maí: Færeyjar og Grænland tekin af lista yfir áhættusvæði m.t.t. COVID-19
 • Frá og með 24. apríl 2020: Öllum sem koma til landsins er skylt að fara í sóttkví í 14 daga frá komu. Samhliða verður tekið upp tímabundið landamæraeftirlit á innri landamærum. Krafa um sóttkví á við um komu fólks frá löndum sem sóttvarnalæknir skilgreinir sem há-áhættusvæði en sem stendur á það við um öll lönd. Nánar á vef heilbrigðisráðuneytisins.
 • Öll lönd og svæði heims: frá og með 19. mars 2020
 • Frakkland: frá og með 14. mars 2020
 • Spánn (þar á meðal Kanaríeyjar og Tenerife):  frá og með 14. mars 2020
 • Þýskaland: frá og með 12. mars 2020
 • Skíðasvæðið Ischgl í Austurríkifrá og með 29. febrúar 2020
 • Kína
 • Ítalía:  frá og með 29. febrúar 2020
 • Suður-Kórea
 • Íran
 • Skíðasvæði í Ölpunum:  frá og með 29. febrúar 2020

Prior defined areas with high risk of infection

 • The Faroe Islands again considered a high risk area as of May 26, 2021
 • The Faroe Islands are no longer considered a high risk area as of May 10 2021
 • Greenland is no longer considered a high risk areas as of February 24 2021
 • All countries and territories of the world: as of August 19 2020
 • From July 16, 2020: Denmark, Finland, Norway and Germany are no longer considered high risk areas.
 • From May 14, 2020: Faroe Islands and Greenland are no longer considered high risk areas.
 • From April 24, 2020, all travellers to Iceland.
 • France as of March 14, 2020.
 • Spain (Canary Islands and Tenerife included) as of March 14, 2020.
 • Germany as of March 12, 2020.
 • China
 • Italy as of Saturday 29 February
 • South-Korea
 • Iran
 • Ski resorts in the Alps as of Saturday 29 February.

Polski 

Zdefiniowane obszary ryzyka i zasady dotyczące przekraczania granic

Obszary ryzyka: Wszystkie kraje i regiony świata z wyjątkiem Grenlandii (stan na 24.02.2021 r).

Obszary ryzyka będą regularnie weryfikowane i aktualizowane.

Podróż:

Z Islandii: Główny Epidemiolog odradza podróżowanie w obszary ryzyka mieszkańcom Islandii, którzy nie są jeszcze w pełni zaszczepieni (lub nie przeszli COVID-19 w przeszłości). Dopiero po ok. 7–14 dniach od pełnego zaszczepienia zyskuje się pełną ochronę (zależnie od typu szczepionki). Podobnie jak w przypadku każdej szczepionki, zaszczepienie przeciw COVID-19 może nie okazać się skuteczne u wszystkich pacjentów.

Do Islandii: Informacje na temat aktualnie obowiązujących ograniczeń w podróżowaniu są teraz dostępne na stronie internetowej policji islandzkiej – Ograniczenia w podróżowaniu do Islandii wynikające z pandemii COVID-19

Każda osoba, która przybywa na Islandię i przebywała przez ponad 24 godziny w obszarze ryzyka w ciągu ostatnich 14 dni, musi dokonać wstępnej rejestracji.

Wstępna rejestracja przed podróżą na Islandię

Osoby podróżujące do Islandii odpowiedzialne są za koszty utrzymania podczas kwarantanny związanej z podróżą, ponieważ zdecydowały się na przyjazd do Islandii mimo przepisów dotyczących kwarantanny po przyjeździe.

Osoby, u których w Islandii zdiagnozowano aktywną infekcję wywołującą chorobę COVID-19, muszą pozostać w izolacji przez 14 dni i do 7 dni po ustąpieniu objawów. Sprawdź informacje na temat izolacji tutaj.

Instrukcje dotyczące kwarantanny i izolacji w Islandii można znaleźć tutaj.

Wyjątki:

 • Osoby, które przebywały za granicą krócej niż 24 godziny.
 • Personel statków, który przebywa lub ma siedzibę w Islandii i przebywał na morzu przez ponad 14 dni w towarzystwie tej samej załogi. Szczegóły podaje Departament Zdrowia.
 • Załogi linii lotniczych posiadające związki z Islandią podczas zagranicznej podróży służbowej trwającej do 48 godzin.
 • Osoby zwolnione z obowiązku okazania negatywnego wyniku testu PCR: Podróżni posiadający związki z Islandią, podróżni z pozytywnym wynikiem testu PCR sprzed 14–180 dni, dzieci urodzone w 2005 roku lub później, podróżni tranzytowi, którzy nie opuszczają lotniska
 • Zmiany procedur dotyczących kwarantanny, w przypadku określonych zadań lub projektów, mogą zostać zatwierdzone przez Głównego Epidemiologa po wcześniejszym zgłoszeniu.

Więcej informacji na stronie covid.is

Wcześniej zdefiniowane obszary o wysokim ryzyku zakażenia

 • Wyspy Owcze są ponownie uważane za obszar wysokiego ryzyka od 26 maja 2021 r.
 • Wyspy Owcze są nie są już uważane za obszar wysokiego ryzyka od 10 maja 2021 r.
 • Grenlandia nie jest już uważana za obszar wysokiego ryzyka od 24 lutego 2021 r.
 • Wszystkie kraje i terytoria na świecie: od 19 sierpnia 2020 r.
 • Od 16 lipca 2020 r.: Dania, Finlandia, Norwegia i Niemcy nie są już uważane za obszary wysokiego ryzyka.
 • Od 14 maja 2020 r.: Wyspy Owcze i Grenlandia nie są już uważane za obszary wysokiego ryzyka.
 • Od 24 kwietnia 2020 r.: wszyscy podróżujący do Islandii.
 • Francja od 14 marca 2020 r.
 • Hiszpania (w tym Wyspy Kanaryjskie i Teneryfa) od 14 marca 2020 r.
 • Niemcy od 12 marca 2020 r.
 • Chiny
 • Włochy od soboty, 29 lutego
 • Korea Południowa
 • Iran
 • Ośrodki narciarskie w Alpach od soboty, 29 lutego.

 


Fyrst birt 17.02.2020
Síðast uppfært 08.10.2021

<< Til baka