Skilgreind svæði með smitáhættu og reglur um för yfir landamæri - Defined areas with risk of infection and rules regarding border crossing - Zdefiniowane obszary ryzyka i zasady dotyczące przekraczania granic

(English below) (Polski poniżej)


Áhættusvæði: öll lönd og svæði heims nema Grænland frá og með 24.02.2021

Reglulega verður endurmetið hvort fleiri lönd falli ekki lengur undir áhættusvæði.

Ferðalög
Frá Íslandi: Íbúum Íslands er ráðið frá ferðalögum á áhættusvæði.

Til Íslands: Upplýsingar um gildandi reglur um ferðatakmarkanir til Íslands eru aðgengilegar á vef landamærasviðs ríkislögreglustjóra - Um ferðatakmarkanir til Íslands vegna COVID-19.

Athugið að íslensk stjórnvöld veita ekki fyrirfram heimild fyrir komu til landsins og þurfa farþegar því að hafa öll nauðsynleg gögn meðferðis, sem staðfesta undanþágu frá ferðatakmörkunum, við komu til landsins. Ákvörðun um hvort útlendingi er veitt innganga í landið er tekin af landamæravörðum við komu.

Allir sem ferðast hingað til lands frá áhættusvæði eftir meira en sólarhringsdvöl síðastliðna 14 daga þurfa að forskrá sig, sjá nánar á covid.is.

Forskráning vegna komu til Íslands

Ferðamenn bera sjálfir gisti- og uppihaldskostnað meðan á sóttkví stendur enda hafi þeir komið sjálfviljugir hingað til lands þrátt fyrir kröfu stjórnvalda um sóttkví.

Farþegum sem er skylt að fara í sóttkví eða einangrun og koma frá eða hafa dvalið í sérstaklega skilgreindum löndum (dökkrauð eða grá) skulu dvelja í sóttvarnahúsi milli fyrri og síðari sýnatöku. Þetta á jafnt við um íbúa Íslands og aðra.

Einstaklingar sem greinast með virkan COVID-19 sjúkdóm hér á landi sæta einangrun í 14 daga og þar til 7 dögum eftir að einkenni eru horfin. Sjá nánar um einangrun hér. Ferðafélagar og aðrir sem eru útsettir fyrir smiti vegna tengsla við einstakling með virkt smit fara í sóttkví ef við á.

Mælt er með að allir sem staddir eru hér á landi hlaði niður smáforritinu Rakning-C19 en það er notað til að miðla upplýsingum um niðurstöður landamæraskimunar o.fl. og getur einnig nýst við rakningu þegar virkt smit greinist, hvort sem er við skimun eða vegna veikinda, ef notandi heimilar rakningateymi aðgang að gögnum smáforritsins. Sjá nánar hér.

Undanþágur:

 • Þeir sem hafa dvalið skemur en sólarhring erlendis.
 • Undanþegnar reglu um framvísun á neikvæðu PCR-prófi, skimun og sóttkví eru áhafnir flugvéla og flutningaskipa búsettar á Íslandi, eða eru með bækistöð hérlendis, og sem fylgt hafa sérstökum varúðarráðstöfunum í vinnuferð sem ekki hefur varað lengur en 72 klst (flugáhafnir), enda hafi áhöfn undanþágubréf þess efnis, eða þar sem sama áhöfn hefur verið á sjó í a.m.k. 14 daga. Sjá nánar á vef embættis landlæknis.
 • Einstaklingar með vottorð um staðfesta fyrri COVID-19 sýkingu eru undanþegnir því að framvísa neikvæðu PCR-prófi og sóttkví við komuna. Einnig eru þeir undanþegnir sem hafa lokið bólusetningu vegna COVID-19 og framvísa vottorði um það, sbr. leiðbeiningar sóttvarnalæknis.
 • Takmarkaðar undanþágur s.s. útvíkkun sóttkvíar til vinnustaðar eru veittar af sóttvarnalækni eftir umsókn.

Sjá spurt og svarað

Sjá covid.is fyrir nánari upplýsingar.

Defined areas with risk of infection and rules regarding border crossing

Risk areas: all countries and territories of the world except Greenland as of 24.02.2021.

Risk areas will be re-assessed regularly and updated as indicated.

Travel:

From Iceland: Inhabitants of Iceland are advised not to travel to risk areas.

To Iceland: Information on current travel restrictions to Iceland will from now on be available on the website of the Icelandic Police - Regarding travel restrictions to Iceland as a result of COVID-19

Everyone who travels to Iceland after more than 24 hour stay in the last 14 days in a risk area must pre-register.

The pre-registration for visiting Iceland

Travellers to Iceland are reponsible for their cost of living while in travel related quarantine as they have made the choice to come to Iceland despite the regulations for quarantine on arrival.

Travellers who are required to quarantine or isolate and travel from or have stayed in certain specific countries (color code dark red or grey) must stay in a designated quarantine facility between the first and second screening. This applies to residents of Iceland and others.

Individuals who are diagnosed with an active COVID-19 infection in Iceland must be isolated for 14 days and until 7 days after symptoms resolve. See information on isolation here.

Instructions on quarantine for visitors in Iceland can be found here.

Exemptions:

 • Individuals who have stayed less than 24 hours abroad.
 • Crews of airlines and freight ships who reside, or have headquarters, in Iceland and observe specific precautions while travelling for work are exempted from presenting a negative PCR-test, screening upon arrival and quarantine, if their trip is less than 72 hours (airlines), with a certificate of such, or they have been at sea for at least 14 days with the same crew (freight ships). See the Directorate of Health for details.
 • Individuals with a certificate of a confirmed previous COVID-19 disease are exempted from presenting a negative PCR-test and quarantine upon arrival. Same applies to those that have a valid certificate of full vaccination against COVID-19, accoring to the Chief Epidemiologist´s instructions.
 • Modifications of quarantine procedures for certain tasks or projects can be approved by the chief epidemiologist upon application.

More info covid.is 

Þróun á skilgreindum áhættusvæðum

 • Grænland tekið af lista yfir áhættusvæði frá og með 24. febrúar 2021
 • Öll lönd og svæði heims: frá og með 19. ágúst 2020
 • Frá og með 16. júlí: Danmörk, Finnland, Noregur og Þýskaland tekin af lista yfir áhættusvæði m.t.t. COVID-19
 • Frá og með 14. maí: Færeyjar og Grænland tekin af lista yfir áhættusvæði m.t.t. COVID-19
 • Frá og með 24. apríl 2020: Öllum sem koma til landsins er skylt að fara í sóttkví í 14 daga frá komu. Samhliða verður tekið upp tímabundið landamæraeftirlit á innri landamærum. Krafa um sóttkví á við um komu fólks frá löndum sem sóttvarnalæknir skilgreinir sem há-áhættusvæði en sem stendur á það við um öll lönd. Nánar á vef heilbrigðisráðuneytisins.
 • Öll lönd og svæði heims: frá og með 19. mars 2020
 • Frakkland: frá og með 14. mars 2020
 • Spánn (þar á meðal Kanaríeyjar og Tenerife):  frá og með 14. mars 2020
 • Þýskaland: frá og með 12. mars 2020
 • Skíðasvæðið Ischgl í Austurríkifrá og með 29. febrúar 2020
 • Kína
 • Ítalía:  frá og með 29. febrúar 2020
 • Suður-Kórea
 • Íran
 • Skíðasvæði í Ölpunum:  frá og með 29. febrúar 2020

Prior defined areas with high risk of infection

 • Greenland is no longer considered as high risk areas as of February 24 2021
 • All countries and territories of the world: as of August 19 2020
 • From July 16, 2020: Denmark, Finland, Norway and Germany are no longer considered high risk areas.
 • From May 14, 2020: Faroe Islands and Greenland are no longer considered high risk areas.
 • From April 24, 2020, all travellers to Iceland.
 • France as of March 14, 2020.
 • Spain (Canary Islands and Tenerife included) as of March 14, 2020.
 • Germany as of March 12, 2020.
 • China
 • Italy as of Saturday 29 February
 • South-Korea
 • Iran
 • Ski resorts in the Alps as of Saturday 29 February.

Polski 

Zdefiniowane obszary ryzyka i zasady dotyczące przekraczania granic

Obszary ryzyka: wszystkie kraje i regiony świata z wyjątkiem Grenlandii od 24.02.2021 r.

Obszary ryzyka będą regularnie weryfikowane i aktualizowane.

Podróż:

Z Islandii: Mieszkańcom Islandii odradza się podróżowanie do obszarów ryzyka.

Do Islandii: Informacje na temat aktualnie obowiązujących ograniczeń w podróżowaniu są teraz dostępne na stronie internetowej policji islandzkiej – Ograniczenia w podróżowaniu do Islandii wynikające z pandemii COVID-19

Każda, która podróżuje do Islandii z po ponad 24-godzinnym pobycie w ciągu ostatnich 14 dni w obszar ryzyka musi zostać wstępnie zarejestrowany.

Wstępna rejestracja przed podróżą na Islandię

Osoby podróżujące do Islandii odpowiedzialne są za koszty utrzymania podczas kwarantanny związanej z podróżą, ponieważ zdecydowały się na przyjazd do Islandii mimo przepisów dotyczących kwarantanny po przyjeździe.

Podróżni, którzy są zobowiązani do poddania kwarantannie lub izolacji i podróżują z niektórych określonych krajów lub przebywali w niektórych określonych krajach (kod koloru ciemnoczerwony lub szary), muszą pozostać w wyznaczonym miejscu kwarantanny między pierwszym a drugim sprawdzeniem. Dotyczy to Islandczyków i innych.

Osoby, u których w Islandii zdiagnozowano aktywną infekcję wywołującą chorobę COVID-19, muszą pozostać w izolacji przez 14 dni i do 7 dni po ustąpieniu objawów. Sprawdź informacje na temat izolacji tutaj .

Instrukcje dotyczące kwarantanny dla osób odwiedzających  Islandię można znaleźć tutaj.


Wyjątki:

 • Osoby, które przebywały za granicą krócej niż 24 godziny.
 • Personel linii lotniczych i statków towarowych, który przebywa lub ma siedzibę w Islandii i przestrzega określonych środków ostrożności podczas podróży do pracy, jest zwolniony z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR, testu przesiewowego wykonywanego po przyjeździe i kwarantanny, pod warunkiem, że jego podróż trwa krócej niż 72 godziny (linie lotnicze) i posiada odpowiednie zaświadczenie lub przebywał na morzu przez co najmniej 14 dni w towarzystwie tej samej załogi (statki towarowe). Szczegóły podaje Departament Zdrowia.
 • Osoby posiadające zaświadczenie o przebytej infekcji COVID-19 są zwolnione z obowiązku przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR, a także z obowiązku kwarantanny po przyjeździe do Islandii. To samo dotyczy osób, które dysponują ważnym zaświadczeniem o pełnym szczepieniu przeciw COVID-19, zgodnym z wytycznymi Głównego Epidemiologa.
 • Zmiany procedur dotyczących kwarantanny, w przypadku określonych zadań lub projektów, mogą zostać zatwierdzone przez Głównego Epidemiologa po wcześniejszym zgłoszeniu.

Więcej informacji na stronie www.covid.is

Wcześniej zdefiniowane obszary o wysokim ryzyku zakażenia

 • Grenlandia została usunięta z listy obszarów ryzyka od dnia 24 lutego 2021.
 • Wszystkie kraje i terytoria na świecie: od 19 sierpnia 2020 r.
 • Od 16 lipca 2020: Dania, Finlandia, Norwegia i Niemcy nie są już uważane za obszary wysokiego ryzyka.
 • Od 14 maja 2020: Wyspy Owcze i Grenlandia nie są już uważane za obszary wysokiego ryzyka.
 • Od 24 kwietnia 2020: wszyscy podróżujący do Islandii.
 • Francja od 14 marca 2020.
 • Hiszpania (w tym Wyspy Kanaryjskie i Teneryfa) od 14 marca 2020.
 • Niemcy od 12 marca 2020.
 • Chiny
 • Włochy od 29 lutego
 • Korea Południowa
 • Iran
 • Ośrodki narciarskie w Alpach od 29 lutego.

 


Fyrst birt 17.02.2020
Síðast uppfært 01.04.2021

<< Til baka