26.10.22

Rannsóknin Heilsa og líðan á Íslandi lögð fyrir í fimmta sinn

Sjá stærri mynd

Heilsa og líðan

Embætti landlæknis stendur um þessar mundir fyrir viðamikilli rannsókn á heilsu og líðan landsmanna. Leitað hefur verið til 17 þúsund einstaklinga og þeir beðnir um að svara rafrænum spurningalista.

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að leggja mat á heilsu, líðan og velferð fullorðinna og fylgjast með breytingum sem kunna að verða í tímans rás. Rannsóknin var fyrst framkvæmd árið 2007 og endurtekin árin 2009, 2012 og 2017. Þetta er því í fimmta sinn sem spurningalistinn Heilsa og líðan er lagður fyrir landsmenn og er fólki af erlendum uppruna, sem búsett eru hér á landi, nú boðið að taka þátt í fyrsta sinn.

Niðurstöður fyrri rannsókna hafa reynst dýrmætur efniviður sem nýttur hefur verið af embættinu, stjórnvöldum, háskólasamfélaginu og öðrum sem koma að mikilvægum ákvörðunum, aðgerðum og rannsóknum er varða heilsu og velferð landsmanna.

Það er ósk mín að þeir sem valist hafa til þátttöku í þetta sinn bregðist vel við beiðni embættisins um að svara spurningalista en gögnin eru ópersónugreinanleg þegar þau eru unnin. Með þátttöku fá landsmenn tækifæri til þess að leggja sitt af mörkum til að auka þekkingu á heilsufari fullorðinna en sú þekking mun nýtast til að efla lýðheilsu. Góð þátttaka eykur gildi rannsóknarinnar til muna og er framlag hvers og eins mikils virði og mikils metið.


Nánar um rannsóknina Heilsa og líðan

Umfjöllun um rannsóknina í Talnabrunni, fréttabréfi landlæknis um heilbrigðisupplýsingar

Alma D. Möller

landlæknir

English

The study Health and Wellbeing in Iceland conducted for the fifth time

The Directorate of Health is currently conducting an extensive study into the health and wellbeing of residents. Seventeen thousand people have been contacted and asked to answer an electronic questionnaire.

The main objective of this study is to assess the health, wellbeing and welfare of adults and monitor changes that may occur over time. The study was first conducted in 2007 and then repeated in 2009, 2012 and 2017. This is the fifth time that the Health and Wellbeing questionnaire has been sent to citizens, and people who are foreign nationals who live in Iceland are now invited to participate for the first time.

The results of previous studies have proven to be valuable material that have been used by the Directorate of Health, the government, the university community and others involved in important decisions, actions and research concerning the health and wellbeing of residents of Iceland.

It is my wish that those who have been chosen to participate this time respond well to the Directorate’s request to answer a questionnaire. The data is non-personally identifiable when it is processed. By participating, residents will have the opportunity to contribute to increasing knowledge about the health of adults, and that knowledge will be used to promote public health. Good participation greatly increases the value of the study, and everyone’s contribution is valuable and highly valued.

More on the study Health and Wellbeing

Alma D. Möller

Medical Director of Health

Polski

Badanie „Zdrowie i samopoczucie” przeprowadzone po raz piąty na Islandii

Departament Zdrowia obecnie przeprowadza szeroko zakrojone badanie na temat zdrowia i samopoczucia obywateli. Skontaktowano się z 17 tysiącami obywateli, którzy zostali poproszeni o wypełnienie elektronicznego kwestionariusza.

Głównym celem badania jest ocena zdrowia, samopoczucia i dobrobytu dorosłych, a także monitorowanie zmian, które mogą zajść z czasem. Badanie przeprowadzono po raz pierwszy w 2007 r., a następnie powtórzono w latach 2009, 2012 i 2017. Po raz piąty kwestionariusz „Zdrowie i samopoczucie” wysłano do obywateli i po raz pierwszy do udziału w badaniu zaproszono obcokrajowców, którzy mieszkają na Islandii.

Wyniki poprzednich badań okazały się przydatne dla Departamentu Zdrowia, rządu, społeczności akademickiej i innych stron zaangażowanych w podejmowanie ważnych decyzji, prowadzenie działań i badań dotyczących zdrowia i samopoczucia obywateli.

Mam nadzieję, że ci, którzy tym razem zostali wybrani do udziału w badaniu, dobrze zareagują na kwestionariusz Departamentu. Przetwarzane dane uniemożliwiają identyfikację uczestników. Uczestnicząc w badaniu, mieszkańcy będą mieli okazję przyczynić się do poszerzenia wiedzy na temat zdrowia dorosłych, a wiedza ta będzie wykorzystana do promowania zdrowia publicznego. Wysoki stopień uczestnictwa znacznie zwiększa wartość badania i doceniamy udział każdego uczestnika.

Więcej informacji na temat badania „Zdrowie i samopoczucie”

Alma D. Möller
Dyrektor Medyczny ds. Zdrowia

<< Til baka